نگاهی به سه چالش اصلی دولت و مجلس/ استنکافهایی در برابر قانون

، گروه سیاست – طیبه بیات؛ از زمان آغاز فعالیت مجلس یازدهم، با توجه به گرایش سیاسی غالبی که در قوه مقننه شکل گرفت شائبهای از سوی صاحبنظران و موافقان دولت مطرح شد مبنی بر اینکه سال پایانی دولت دوزادهم در حالی سپری خواهد شد که به نسبت دورههای گذشته مجلس…

Latest News

Related articles