نگاهی به کتاب صوتی رویای ایتالیایی

به گزارش بازرگانی، بالاخره به ایتالیا رسیده بودند. بالاخره زندگی آرام و ساده شده بود. درست همانطور که در دوران کودکیشان بود. آنها لارگا، روستایشان در مولداوی را پشت سر گذاشتند. آنها فقر، ویرانگریِ مولداویایی و زمین پسزننده را پشت سر گذاشتند. زمینی که…

Latest News

Related articles