هدف آینده پژوهی اسلامی محقق ساختن زندگی مطلوب و سعادت اخروی است

، جلال ریزانه در یادداشتی پیرامون آیندهپژوهی اسلامی نوشته است: آیندهپژوهی اسلامی، نسخهای نو از آیندهپژوهی است که میکوشد در چارچوب و اصول دین اسلام قرار گیرد و از جهانبینی و توصیههای اسلامی نهایت استفاده را میکند. آیندهپژوهی اسلامی دانشی ارزشبنیان…

Latest News

Related articles