هدف گذاری ۵۰ درصدی برای صلح در شوراهای حل اختلاف

، حجت الاسلام صادقی رئیس شوراهای حل اختلاف کشور در اولین نشست فصلی شورای قضائی استانهای سراسر کشور با اشاره به دستیابی به صلح و سازش در ۳۲ درصد از پروندههای قابل صلح مطرح در شوراهای حل اختلاف طی سال گذشته، از هدفگذاری ۵۰ درصدی در این زمینه طی سال…

Latest News

Related articles