هزینههای هیأت باید با مشارکتهای مردمی تأمین شود

، هجدهمین نشست از سلسله نشستهای هیأتپژوهی با موضوع راهکارهای مشارکت فعالانه مردم در هیأت به همت جامعه ایمانی مشعر در حسینیه نورالحسین ( ع) تبریز برگزار شد در این نشست روحالله رشیدی نویسنده کتاب «به اضافه مردم» طی سخنانی در مورد انگیزه خود برای نوشتن…

Latest News

Related articles