هزینه های پای دیابتی بیشتر از سرطان ریه است

استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران، با عنوان این مطلب که حدود ۵ میلیون بیمار دیابتی در کشور داریم، نسبت به عوارض پای دیابتی هشدار داد. ، محمد رضا مهاجری تهرانی رئیس بخش پای دیابتی دانشگاه علوم پزشکی تهران، بیان اینکه حدود ۵ میلیون بیمار دیابتی در کشور…

Latest News

Related articles