هشدار آب منطقه ای گیلان نسبت به افزایش جریان آب رودخانه سفیدرود

، آب منطقهای استان گیلان در اطلاعیهای نسبت به افزایش آب رودخانه سفیدرود هشدار داد. در متن این اطلاعیه آمده است: با توجه به بارشهای اخیر و افزایش دبی ورودی آب به مخزن سد سفید رود، شرکت آب منطقهای گیلان جهت کنترل بهینه سیلابهای محتمل فصل بهار، از…

Latest News

Related articles