هفته آینده درباره قیمت خرید گندم تصمیمگیری میشود

، خوشبختانه پیگیریها نتیجه داد و شورای قیمت گذاری محصولات استراتژیک قرار است در جلسهای فوری که دوشنبه هفته آینده (۲۳ فروردین ۱۴۰۰) برگزار میشود، درباره قیمت گندم بررسی و تصمیم گیری کند. کاظم خاوازی، وزیر جهاد کشاورزی در نامهای به اعضای این شورا از…

Latest News

Related articles