همایش ملی و بین المللی بیوتکنولوژی برگزار می شود

چهارمین همایش بینالمللی و دوازدهمین همایش ملی بیوتکنولوژی با حمایت ستاد توسعه زیستفناوری معاونت علمی برگزار میشود. به نقل از معاونت علمی و فناوری، همایشهای بینالمللی و ملی بیوتکنولوژی ایران هر دو سال یک بار برای آشنایی پژوهشگران و تولیدکنندگان داخلی…

Latest News

Related articles