همایش کاشت بذر و نهال به یاد درگذشتگان یک سال اخیر در خرم آباد

جمعی از شهروندان محیط زیست دوست خرم آباد صبح امروز جمعه با حضور در مدبه کوه خرم آباد ملقب به بام لرستان با کاشت بذر بلوط، بادام و نهال یاد درگذشتگان یک سال اخیر در خرم آباد را گرامی داشتند.

Latest News

Related articles