همراه اول در «رویداد بومیسازی زیرساخت اطلاعاتی شبکه ملی اطلاعات»

به نقل از ادارهکل ارتباطات شرکت ارتباطات سیار ایران،، همراه اول با حضور در رویداد دو روزه «بومیسازی زیرساخت اطلاعاتی شبکه ملی اطلاعات» به معرفی دستاوردهای زیرساختی خود در این عرصه میپردازد. شرکت ارتباطات سیار ایران همچنین در این رویداد که با…

Latest News

Related articles