همهگیری کرونا در روستاهای استان بوشهر/ وضعیت ابتلا انفجاری است

سعید کشمیری در گفتوگو با اظهار داشت: در کشور شاهد افزایش تعداد مبتلایان به بیماری بودهایم. دبیر ستاد مقابله با در استان بوشهر تصریح کرد: افزایش تعداد مبتلایان به بیماری زنگ خطری برای کشور محسوب میشود و همچنین نشاندهنده شکلگیری پیک جدیدی در کشور…

Latest News

Related articles