همه باید به الزمات ستاد کرونا عمل کنند / تصمیمات ستاد تناقض دارد

وی توضیح داد: بیشترین مراعات در سطح مساجد انجام میشود اما این امر در برخی اماکن عمومی رعایت نمیشود. امام جمعه خرمشهر افزود: همچنین باید یک همراهی شهرستانی وجود داشته باشد به طور مثال درباره تعطیلی دفاتر ثبت ازدواج و فعال بودن این دفاتر در شهرستان…

Latest News

Related articles