همه جهادگری های «مالکوم ایکس»

شیراز- گروه جهادی شهید مالکوم ایکس از استان فارس این روزها در حال کمک به آبرسانی به مناطق محروم استان سیستان و بلوچستان است.

Latest News

Related articles