همه مصائب بلوطهای لرستان/ از قاچاق چوب تا تبدیل جنگلها به مزرعه

گروه استانها: ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کارند تا جنگلهای قلب زاگرس یعنی استان لرستان هر روز حالشان وخیمتر شود، اینجا آتشسوزی، زوال، قاچاق چوب، تغییر کاربری و چرای بیرویه دام نیستی را در بلوطستان رقم زده است. همه مصائب بلوطهای…

Latest News

Related articles