هوای تهران در شرایط سالم قرار دارد

، کیفیت هوای تهران برای دومین روز در سال جدید در شرایط سالم برای همه گروههای جامعه قرار دارد. تهرانیها سال ۱۴۰۰ را با تجربه هوای پاک آغاز کردند اما با افزایش غلظت آلاینده ذرات معلق روز گذشته از کیفیت هوا کاسته شد و امروز نیز در سومین روز از بهار…

Latest News

Related articles