هویت دار کردن دام سبک و سنگین از قاچاق آن جلوگیری می کند

مدیر امور دام جهادکشاوزی هرمزگان با بیان اینکه هویت دار کردن و پلاک کوبی دام از جمله اقداماتی است که جهت جلوگیری از قاچاق در استان در حال انجام است، ابراز داشت: گواهی حمل و نقل دام نیز جهت ج ، اصلاحی اظهار کرد: این سازمان براساس دستوالعمل هویت گذاری…

Latest News

Related articles