هیأتهای نظارت در شهرستانهای استان تهران تشکیل شد

، احمد نادری رئیس هیأت عالی نظارت بر انتخابات ششمین دوره انتخابات شورای شهر و روستای استان تهران از نهایی شدن تشکیل هیأتهای نظارت در شهرستانهای استان تهران و صدور احکام اعضای این هیأتها خبر داد. احمد نادری رئیس هیأت عالی نظارت بر انتخابات ششمین دوره…

Latest News

Related articles