هیجان را با خواندن داستانهای پلیسی تجربه کنید!

به گزارش بازرگانی مهر، داستانهای پلیسی جزو ژانر معمایی و جنایی قرار داده شدهاند و از ژانرهای جذاب ادبیات فارسی شمرده میشود. وجود معماهای حل نشده و ایجاد هیجان در این گونه داستانها باعث میشود تا خواننده با اشتیاق کامل داستان را تا پایان آن ادامه دهد و…

Latest News

Related articles