هیچ شناور خارجی در آبهای ایران ربوده نشده است

سیاوش ارجمندزاده در گفتوگو با اظهار داشت: برخی از رسانهها خبری مربوط به ربوده شدن یک یدک کش عراقی را منتشر کردهاند که واقعیت ندارد و این شناور به گل نشسته است. وی با اشاره به اینکه این شناور ۲۲ اسفندماه سال قبل در خلیج فارس دچار آبگرفتگی شده بود…

Latest News

Related articles