والدین شهیدِ کاشانی در فاصله ۱۵ ساعت به فرزند شهیدشان پیوستند

کاشان – والدین شهید سیدمرتضی بنی هاشم در فاصله ۱۵ ساعت دوری یکدیگر را تاب نیاورده و به فرزند شهیدشان پیوستند. پدر و مادر شهید سیدمرتضی بنی هاشمی پس از تحمل ۳۴ سال دوری از فرزندشان به فاصله ۱۵ ساعت دوری همدیگر را تاب نیاورده و به شهیدشان…

Latest News

Related articles