والیبال ایران سال مهمی دارد/امیدوارم المپیک بهانهی شادی مردم شود

علی شفیعی در گفتگو با درباره سالی که گذشت گفت: سال ۹۹ عجیب و غریبترین سالی بود که برایم گذشت. سالی پر از تجربههای عجیب بود، زندگی در این سال درسهای بسیاری به من داد که سعی میکنم از آنها استفاده کنم. به تنهایی برایم ترسناک نیست و بیشتر از نگران…

Latest News

Related articles