واژهنامه توصیفی-کاربردی روش پژوهش در علوم اجتماعی و ارتباطات

به نقل از روابط عمومی نشر، واژهنامۀ توصیفی حاضر شامل بیش از ۱۶۰۰ مدخل است که دربرگیرندۀ اصطلاحات کلیدی و مهم روش پژوهش و مباحث روششناختی در قلمرو گستردۀ علوم اجتماعی، ارتباطات و علوم انسانی است. ویژگی منحصربهفرد این واژهنامه، که حسن بشیر در طی…

Latest News

Related articles