واکسیناسیون افراد پرخطر در کشور بزودی آغاز میشود

اراک– معاون وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی کشور گفت: هم اکنون واکسناسیون کادر بهداشت و درمان و سالمندان آغاز شده است و به زودی واکسیناسیون افراد پرخطر نیز آغاز میشود.

Latest News

Related articles