واکنش مغرضانه پنتاگون به آزمایش موشکی کرهشمالی

مقام وزارت دفاع آمریکا امروز به آزمایش موشکی کرهشمالی واکنش نشان داد.

Latest News

Related articles