ورزشگاه ۱۵ هزار نفری شاهرود ۱۵ درصد پیشرفت دارد

شاهرود- نماینده مردم شاهرود و میامی در مجلس بابیان اینکه بهرهبرداری از طرحهای نیمه تمام منجر به خوشنودی مردم میشود، گفت: ورزشگاه ۱۵ هزار نفری شاهرود تنها ۱۵ درصد پیشرفت دارد. ، علیاصغر خانی عصر شنبه در آئین افتتاح متمرکز طرحهای عمرانی و نیز شورای…

Latest News

Related articles