ورود تورهای گردشگری به پیست های اسکی سپیدان ممنوع است

وی تاکید کرد: به منظور جلوگیری از پیک چهارم در سپیدان از ورود همه تورهای گردشگری بومی و غیر بومی به شهرستان ممانعت به عمل خواهد آمد.

Latest News

Related articles