ورود کرمانشاه به پیک چهارم کرونا

وی افزود: مطالعات آزمایشگاهی بیانگر گسترش ویروس جهش یافته در استان کرمانشاه بوده که با قدرت سرایت بسیار زیادتر و درگیر کردن سنین مختلف، خطر بزرگی را برای همگان رقم زده است. رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه با بیان اینکه مردم بیش از یک سال است که با…

Latest News

Related articles