وزرای سودانی استعفای دسته جمعی را بررسی می کنند

یک منبع سودانی از تصمیم وزرای دولت انتقالی این کشور برای استعفای دسته جمعی خبر داد. به نقل از النبض، یک منبع سودانی اعلام کرد که وزرای دولت انتقالی این کشور، استعفای دسته جمعی را بررسی میکنند. وی ادامه داد: گزینه استعفای دسته جمعی وزراء برای تسهیل…

Latest News

Related articles