وزش باد شدید و بارشهای رگباری استان اصفهان را فرا میگیرد

فاطمه زهرا سیدان در گفتوگو با اظهار داشت: امروز اول فروردین ماه ناپایداریهای جوی به صورت افزایش ابر و بارشهای پراکنده و موقت در برخی مناطق به ویژه غرب استان اصفهان شاهد هستیم. وی با بیان اینکه جوی پایدار در دومین روز بهار در اصفهان حاکم است، افزود…

Latest News

Related articles