وضعیت آبگیری تالاب های گلستان مطلوب است

گرگان- مدیر بهرهبرداری و نگهداری از تاسیسات آبی شرکت آب منطقهای استان گلستان گفت: وضعیت آبگیری تالاب – سدهای آلاگل و آلماگل مطلوب است. ، شعبان رسولی اظهار کرد: آمار آب موجود در سدهای چهارده گانه بزرگ مخزنی استان گلستان در حال حاضر ۳۶ درصد است که…

Latest News

Related articles