وقتی از ادبیات حرف میزنیم از چه حرف میزنیم؟

، انتشارات مروارید کتاب «فهم ادبیات» مایکل سی. دراوت، ترجمه مرضیه عاشوری و مقدمه و ویرایش مسعود فرهمندفر را با شمارگان ۴۴۰ نسخه، ۲۷۰ صفحه و بهای ۵۵ هزار تومان منتشر کرد. وقتی از ادبیات حرف میزنیم، از چه حرف میزنیم؟ در صحنه دوم از پرده دوم نمایشنامه…

Latest News

Related articles