وقوع تندباد در استان فارس/ هشدار زرد هواشناسی

مهرداد قطره سامانی در گفتوگو با بیان کرد: وزش باد از بعد از ظهر روز پنجشنبه دوازدهم فروردین ماه در سطح استان فارس آغاز خواهد شد و این وزش باد به گونهای است که سراسر استان را شامل خواهد شد. وی اضافه کرد: وزش باد از بعد از ظهر روز جمعه سیزدهم فروردین…

Latest News

Related articles