وقوع گرد و خاک در خوزستان پیش بینی می شود

محمد سبزه زاری در گفتوگو با بیان کرد: طبق نقشههای پیشیابی تا اواسط روز شنبه همچنان افزایش ابر و رگبار و رعد و برق پراکنده به ویژه در قسمتهای شرقی و شمال شرقی استان پیش بینی میشود. وی با بیان اینکه وزش بادها تا روز یکشنبه به ویژه در روز شنبه متوسط تا…

Latest News

Related articles