ویژگیهای امنیتی اسکناسهای ۱۰ هزار تومانی جدید

به نقل از بانک مرکزی، انتشار اسکناس ۱۰ هزار تومانی جدید با بهرهگیری از فناوریهای نوین و پیچیده چاپ اسناد امنیتی انجام گرفته است که امکان جعل را به میزان بسیار قابل توجهی کاهش میدهد. طراحی خطی، طرح مکمل، طرح مخفی، چاپ برجسته، واترمارک، نخ امنیتی با…

Latest News

Related articles