پاسخ به تصورات غلط درباره «آیتالله»/ مستندی که تلویزیون پخش نکرد

سید مصطفی موسویتبار کارگردان مستند «آیتالله» همزمان با عرضه اینترنتی این مستند سینمایی در گفتگو با درباره سوژه آن توضیح داد: فیلم ما درباره شخصیتی در تاریخ معاصر ماست که بسیار مهم و برجسته است اما هیچگاه درباره او کار جدی و مهمی صورت نگرفته بود…

Latest News

Related articles