پاسخ مشاور وزیر بهداشت به حاشیه سازی درباره خرید واکسن کرونا

مشاور وزیر بهداشت در پاسخ به حاشیه سازی یک سلبریتی درباره خرید واکسن کرونا پاسخ داد.

Latest News

Related articles