پاکبانی تبریزی که دست و دلش پاک است

، گروه استانها – آناهیتا رحیمی: اگر خوب گوش کنی سکوت کوچهها تنها با صدای پا و جاروی او میشکند، بارها کمر خم میکند تا مبادا چشمان من و شما نظارهگر نازیباییهای این شهر باشد. اگر تنها یک روز در میان ما نباشند زبالهها از سر و روی کوچهها بالا میرود؛…

Latest News

Related articles