پایش پدیده های طبیعی با محصولی دانش بنیان

به نقل از معاونت علمی و فناوری، آشکارسازی پدیدههای طبیعی بومی و مستند انجام میشود. این کار با کمک محصولی دانشبنیان مبتنی بر فناوریهای ژئوماتیک امکانپذیر شد. ستاد توسعه فناوریهای فضایی و حملونقل پیشرفته معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با حمایت از…

Latest News

Related articles