پرتاب ماهواره بر ذوالجناح – خبرگزاری مهر

جدیدترین ماهوارهبر جمهوری اسلامی ایران با نام «ذوالجناح» رونمایی شد.

Latest News

Related articles