پرداختی ۶ مرحلهای متقاضیان اقدام ملی مسکن در اردبیل

شهرام باباخانی در گفتو ، اظهار کرد: بعد از اتمام مراحل ساخت و تحویل مسکن مهر در سال گذشته، امسال اهتمام جدی بر تکمیل پروژههای اقدام ملی مسکن داریم تا با همراهی متقاضیان و پرداخت به موقع آنها ساخت این واحدها را در شهرهای استان اردبیل به سرانجام…

Latest News

Related articles