پرداخت بخشی از مطالبات مؤسسات طرف قرار داد بیمه سلامت

، حسین رنجبران با بیان اینکه با اجرای پروژههای نوین سلامت، شامل استحقاق سنجی، ارسال الکترونیکی اسناد پزشکی بیمهشدگان به سازمانهای بیمهای، نسخهنویسی و نسخهپیچی الکترونیک به دنبال شفافسازی اطلاعات خدمات بهداشتی و درمانی مردم هستیم، گفت: پرداخت بهموقع…

Latest News

Related articles