پرداخت ۲۵۰ میلیارد تومان تسهیلات مشاغل خانگی در همدان

، ظاهر پور مجاهد در دیدار با انجمن صنفی مدیران رسانههای استان، اظهار کرد: همیشه به دنبال تعامل سازنده با رسانهها بودهایم. وی با بیان اینکه تعامل و ارتباط با رسانهها باید در چارچوب منطقی و همهجانبه قرار گیرد و خروجی آن نیز برای جامعه مفید باشد، ادامه…

Latest News

Related articles