پرشکوه ترین نرمش قهرمانانه تاریخ در برنامه سردار تنها تحلیل میشود

برنامه “سردار تنها” ماهیت و چرایی صلح امام حسن مجتبی (ع) و قیام حسینی را بررسی و تحلیل می کند. ، سید احمد محمودی مدیر گروه قرآن و اهل بیت (ع) رادیو معارف از پخش برنامه “سردار تنها” در این رسانه دینی خبر داد. وی خاطرنشان کرد: برنامه “سردار تنها” با…

Latest News

Related articles