پرمخاطبترین برنامههای رادیو و تلویزیون در نوروز ۱۴۰۰ کداماند؟

به نقل از روابط عمومی رسانه ملی، علی طلوعی رئیس مرکز تحقیقات صداوسیما از جابهجا شدن برخی حد نصابها در جذب مخاطب برنامههای نوروزی رسانه ملی خبر داد و عامل آن را طراحی سبک رسانهای تولید در بحران توصیف کرد. به گفته علی طلوعی، حدود ۸۰ درصد مردم در ایام…

Latest News

Related articles