پرهیز از تجمع در بازار برای جلوگیری از تعطیلی دوباره است

کرمانشاه- رئیس بسیج اصناف کرمانشاه گفت: پرهیز از تجمع در بازار برای جلوگیری از تعطیلی دوباره است.

Latest News

Related articles