پژوهشکدههایی که پا نگرفت/بیپولی و سنگاندازی پیش پای مصوبه دولت

، خسرو عزیزی در نشست مجازی با خبرنگاران با اشاره به پژوهشکده سنگ دانشگاه لرستان که مصوبه سفر هیئت دولت بوده است اظهار داشت: سیاستهای وزارت علوم در راستای توسعه پژوهشکده و مراکز آموزش عالی، بر مبنای یک سری شاخصها است. وی عنوان کرد: پژوهشکده سنگ…

Latest News

Related articles