پیست بینالمللی قایقرانی در بوشهر احداث میشود

، احمد بهروزیانفرد عصر یکشنبه در نشست با هیئتهای ورزشی استان بوشهر اظهار داشت: در راستای توسعه زیرساختهای ورزشی استان بوشهر تلاشهای گستردهای صورت گرفته است. وی با اشاره به توسعه زیرساختهای ورزشی در نقاط مختلف استان بیان کرد: فضای ورزشی در همه شهرها…

Latest News

Related articles