چالشهای برگزاری مراسمهای مذهبی در شرایط کرونایی

، دین و آئین، سمانه نوری زاده قصری: پیامد شیوع ویروس در جهان تعطیلیِ بی شمار حجم عمدهای از فعالیتهای بشر در عرصههای مختلف بود. این تعطیلیها بخشهای مختلف اقتصادی، گردشگری، آموزشی و مذهبی را شامل شد. در ابتدای همهگیری کووید ۱۹، مساجد، حسینیهها و تمامی…

Latest News

Related articles