چاپ کتابی درباره مهندسی پهپادی بهقلم پژوهشگر ایرانی

مسعود حیدری نویسنده و خبرنگار در گفتگو با گفت: بهتازگی کتاب «مهندس پهپادی» را با همکاری انتشارات سیمای دانش منتشر کردهام که همزمان با سهشنبه ۵ اسفند روز مهندس به بازار نشر عرضه میشود. وی افزود: حتما شنیدهاید یکمهندس خوب و موفق باید با بهترین نمره در…

Latest News

Related articles